Under Supervision by Italian-Thai Dev. Public Co., Ltd.

ITD CRUSHING / ASPHALTIC PLANTS 

 
 
 TH    EN  

LATEST NEWS

  ความใส่ใจ ดูแลสภาวะแวดล้อม Environment & Public Care ตลอดเวลาของการดำเนินการนั้น ได้ให้ความสำคํญเรื่องสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ปัญหาอันเกิดจากฝุ่น ทั่งในการผลิตและการขน ได้มีการติดตามและปรับปรุงตลอดเวลา รวมทั้งการลดปัญหา อันเกิดจากเสียงรถวิ่ง ซึ่งจะมีการเน้น กับ ผรม.ที่จัดรถร่วม ขนส่งอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้บริเวณโดยรอบได้ปรับปรุงให้มีทิวทัศน์สวยงามอีกด้วย 

Read more

  แผนการพัฒนาชายฝั่งด้านตะวันออก ซึ่งเดิมเคยใช้ตามแผนที่จัดทำขึ้นโดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้การพัฒนาในภูมิภาคนี้ ยังคงดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง แม้มีความล่าช้าจากปัญหาการตัดสินใจในโครงการต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความเคลื่อนไหว ด้านการลงทุน ของ ปตท. ทำให้ ภูมิภาคนี้ กลับมามีความคึกคัก อีกระดับหนึง ตามไปดูกรอบเดิมและแผนการลงทุนของ ปตท.

Read more

  การปรับปรุงความหนาแน่นของดิน Soil Replacment ทดแทนการใช้เสาเข็ม

Read more

WELCOME TO OUR WEBSITE

Crushing Plant

โรงโม่หิน ดำเนินการมาพร้อม การพัฒนาชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศ ซึ่งหลายโครงการ ก่อสร้างต่างๆ ในมาบตาพุด และระยอง จะใช้หิน จากโรงโม่นี้ การผลิตจะผลิตตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการของบริษัทิ แต่คงจำหน่ายให้ แก่ลูกค้าทั่วไปด้วย คุณภาพหินได้รับการยอมรับโดยทั่วไป หินที่มีความต้องการสูงมากขณะนี้ เป็นหินที่ย่อย เป็นหินคลุก หรือ หินฝุ่น ซึ่งใช้ในงานปรับสภาพดิน ซึ่งโครงการส่วนใหญ่ มักจะลดค่าใช้จ่ายในการตอกเสาเข็มและหันมาปรับปรุงความหนาแน่นของดินแทน ซึ่งมีความจำเป็นในการวางแผนการใช้ด้วย

Asphaltics Plant

โรงงานผลิตยางแอสฟัลส์ติก ซึ่งใช้ในงานปูถนน ในโครงการต่างๆ แล้ว ยังคงผลิต Oil Sand สำหรับ เป็นชั้นรองถังเหล็กและงาน Slope Protection ด้วย แต่ความต้องการใช้งาน ยังไม่หนาแน่นมากนัก จัดจำหน่ายแก่ลูกค้าเฉพาะที่มีปริมาณที่เหมาะสม เท่านั้น การสั่งมีความจำเป็นต้องรอ ในกรณีที่ปริมาณการใช้น้อย การวางแผนการใช้ มีความจำเป็น สำหรับแผนการผลิต ดังนั้นผู้ใช้จำนวนมาก ควรส่งแผนการใช้งาน เบื้องต้นด้วย