กระแสการเปลี่ยนแปลงเรื่องการให้ความสำคํญด้านความปลอดภัยในการงานสำหรับโครงการขนาดใหญ่ งานนั่งร้านแบบ BS-Standard ถูกกำหนดให้ใช้ และเราคือผู้ให้บริการ

ข้อมูลด้านความปลอดภัย
ข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยตามมาตรฐานของ OSHA U.S. Department of Labor Occupational Safety & Health Administration
ข้อกำหนดเกี่ยวกับวัสดุนั่งร้าน
วัสดุนั่งร้าน ซึ่งอ้างอิง มาตรฐานของ British Standard รวมทั้งการก่อสร้างนั่งร้านให้เกิดความแข็งแรงกับความต้องการของงาน
Method Statement
วิธีการก่อสร้าง-ติดตั้งนั่งร้าน ที่เตรียมไว้เพื่อนำเสนอ เจ้าของงาน หรือ ผู้ว่าจ้าง
ข้อมูลทางวิศวกรรม
เรื่องราวทางวิศวกรรม ซึ่งส่วนใหญ่ ถูกเก็บรวมรวมจากการทำงานชนิดงานต่างๆ ซึ่งผู้รวมรวมจัดทำข้อมูล เพื่อสาธารณะ ได้ใช้ประโยชน์
ข้อมูลน่าสนใจ
ข้อมูลราคาสินค้า ข้อมูลอากาศ ราคาน้ำมัน และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ
ราคาที่เป็นธรรม OUR GREAT PROPOSAL
การให้บริการเบื้องต้นจะจัดสรรให้กับโครงการต่างๆ ของอิตาเลี่ยนไทยก่อน ซึ่งราคาค่าเช่าและติดตั้ง อาจจะสูงหรือต่ำกว่า ภายนอกบ้าง แต่ที่กำลังดำเนินงานนั้นอยู่ในกรอบที่ ยอมรับได้ เรื่องราคาและความรับผิดชอบในการให้บริการ ซึ่งมีการคำนวณ วิศวกรดูแล รวมทั้ง วิศวกรด้านความปลอดภัยดูแลอย่างใกล้ชิด
หลายโครงการที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ้าง บริษัท ภายนอกเพื่อมาให้บริการนั่งร้าน ซึ่งจากข้อมูลที่ผ่านมา พบว่า 10-15% ของมูลค่าโครงการถูกจ่ายให้กับงานนั่งร้าน

การดำเนินการของทีมงานขณะนี้ ยังอยู่ระหว่างการเพิ่มวัสดุให้เพียงพอกับความต้องการของโครงการต่างๆ ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องรับรู้แผนงานความต้องการใช้ที่แน่นอน เพื่อการวางแผนวัสดุให้พอเพียงกับความต้องการของต่ละโครงการด้วย การตั้งทิ้งไว้เป็นเวลานาน จึงเป็นภาระในการจัดหาวัสดุนั่งร้านด้วย
ความปลอดภัย SAFETY CARE - CONTROL
การให้ความสำคัญต่องานด้านความปลอดภัยในการทำงานนั้นก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการต่างๆ จะมีการทำความเข้าใจกับผู้ที่เข้าไปดำเนินการ การประสานงานกับผู้บริหารโครงการ เจ้าของงาน และผู้รับเหมาหลัก ถึงความต้องการและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
การอบรมซ้ำ ซึ่งมีการอบรมทั้งส่วนของพนักงานที่จะเข้าไปดำเนินการในส่วนงานต่างๆ การแต่งกาย การใช้เข็มขัดกันตก การใช้วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งการเน้นเรื่องข้อกำหนดพิเศษ ที่เป็นความต้องการของเจ้าของงานและผู้รับเหมาหลักด้วย

ทีมงานจะมีการอบรมเรื่องการทำงานนั่งร้านในระดับหัวหน้างาน หรือโฟร์แมน รวมทั้งการอบรมพนักงานทำงานติดตั้งนั่งร้านเป็นระยะ ซึ่งมีผู้ชำนาญการงานนั่งร้านโดยเฉพาะเป็นผู้ให้การอบรม และมีวิศวกรด้านความปลอดภัย ซึ่งเป็นวิทยากร มาแล้วในหลายหลาก การสัมนาด้านความปลอดภัยในการทำงาน การอบรมนี้ เปิดรับผู้สนใจทั่วไป ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท ก่อนในเบื้องต้น และจะทำในลักษณะเปิดกว้าง ต่อไป

Webpage Edited in JULY 2008 : http://mtp.itd.co.th/ITD-SC/